Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Robiezs en Robiezs Event Risk Management

 

 1. Artikel 1: definities
  • Robiezs en Robiezs Event Risk Management, hierna te noemen ROBIEZS, de eenmanszaak ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht onder nummer 64193209 en gevestigd in Utrecht De Meern.
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met ROBIEZS een overeenkomst heeft gesloten betreffende het leveren van een dienst.
  • Dienst: een tussen partijen overeengekomen afspraak tot het doen van handelingen.
  • Overeenkomst: een tussen Robiezs en opdrachtgever vastgelegde, gedagtekende en akkoord afspraak (schriftelijk of email).

 

 

 1. Artikel 2: algemeen
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, factuur, overeenkomst of dienst tussen ROBIEZS en een opdrachtgever, alsmede voor de hieruit verband houdende of voortvloeiende handelingen.
  • Iedere offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheid van dertig (30) dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
  • ROBIEZS verplicht zich tot het uitvoeren van de in de offerte genoemde diensten indien deze offerte door een opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
  • Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van artikelen 7:404 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend tot stand met ROBIEZS.
  • De honorering van ROBIEZS berust op uurtarieven, tenzij een andere honorering in de overeenkomst is vastgelegd. Het uurtariefstaat staat vermeldt in de offerte.
  • Facturatie verloopt via Tentoo, financiële dienstverlening. Hierdoor zijn ook de algemene voorwaarden van Tentoo van toepassing op de overeenkomst.
  • Indien een (all-in) pakketbedrag wordt overeengekomen, dan wordt vijfenzestig procent (65%) van dit bedrag uiterlijk veertien (14) dagen voor levering van de dienst door de opdrachtgever betaald.
  • Betaling van het (rest)bedrag geschiedt volgens de voorwaarden van Tentoo.
  • Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen.
  • Noodzakelijke reis- verblijf-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten voor derden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, worden naast het tarief in rekening gebracht.
  • In geval van een wijziging van de opdracht, of een deel van de opdracht, na het tot stand komen van de overeenkomst, is ROBIEZS gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten te factureren. Dit ongeacht of deze wijziging door ROBIEZS vooraf voorzien had kunnen worden.

 

 

Artikel 3: opdracht

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ROBIEZS het recht werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van deze opdracht te laten verrichten door derden.
 • Inzet van deze derden geschiedt niet anders dan na overleg tussen ROBIEZS en opdrachtgever.
 • ROBIEZS is niet aansprakelijk voor de eventuele tekortkomingen van deze derden.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en de eventueel daaruit voorvloeiende kosten indien deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn
 • Opdracht aan ROBIEZS leidt tot een inspanningsverplichting aan ROBIEZS, niet tot een resultaatverplichting.
 • Indien door of namens ROBIEZS werkzaamheden worden verricht die voortvloeien uit een overeenkomst, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door ROBIEZS in redelijkheid, gewenste faciliteiten. Tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien ROBIEZS zorg moet dragen voor de gewenste faciliteiten worden de kosten hiervan aan opdrachtgever gefactureerd.
 • Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is deze gehouden aan het vergoeden van de door ROBIEZS daadwerkelijk gemaakte kosten, onverminderd het recht op vergoeding van winstderving en uit deze annulering voortvloeiende kosten en schaden.

 

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 • ROBIEZS is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ROBIEZS van de zorgvuldigheid, de deskundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden beschouwd.
 • Indien ROBIEZS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ROBIEZS voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
 • Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 • ROBIEZS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ROBIEZS is uitgegaan van door- of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • ROBIEZS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • ROBIEZS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Iedere aansprakelijkheid van ROBIEZS is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheids-verzekering van ROBIEZS wordt uitbetaald.
 • Uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Derden kunnen aan de inhoud van deze werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5: vertrouwelijke informatie

 • ROBIEZS en opdrachtgever zullen over en weer geheimhouding in acht nemen inzake gegevens van de andere partij.
 • ROBIEZS heeft het recht de door uitvoering van opdrachten toegenomen kennis en vaardigheden voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij dit vertrouwelijke informatie betreft.
 • ROBIEZS en opdrachtgever mogen publiciteit maken met betrekking tot het verkrijgen/verlenen van een opdracht, tenzij een van beiden dit van tevoren schriftelijk heeft verboden.

 

Artikel 6: eigendomsrechten

 • ROBIEZS behoudt zich alle intellectuele- en eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Overeenkomst door ROBIEZS zijn ontwikkeld. Alle eigendomsrechten van het door ROBIEZS  vervaardigde materiaal blijft bij ROBIEZS.
 • Een opdrachtgever kan de eigendomsrechten die behoorden bij zijn overeenkomst, kopen. Deze rechten gaan over na betaling van de (extra) factuur die specifiek betrekking heeft op deze rechten
 • Alle door ROBIEZS aangeleverde documenten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor de in de schriftelijke aanbieding / offerte / overeenkomst beschreven doeleinden. Ze mogen niet zonder schriftelijke toestemming van ROBIEZS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij dit middels een overeenkomst is vastgelegd.

 

Artikel 7: facturering en betaling

 • ROBIEZS maakt gebruik van Tentoo als financiële partner, hierdoor zijn de betalingsvoorwaarden van ROBIEZS gelijk aan die van Tentoo.

 

 

Artikel 8: overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan: ieder omstandigheid waar ROBIEZS geen invloed op kan uitoefenen, al dan niet voorzienbaar, waardoor nakomen van de overeenkomst, of delen van de overeenkomst, wordt verhinderd of zodanig wordt bemoeilijkt dat deze niet meer van ROBIEZS kan worden verlangd.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen, bedrijfsgegevens, bovenmatig ziekteverzuim, schade door extreem weer of natuurgeweld, dan wel surseance van betaling wordt aangevraagd c.q. verleend of het faillissement wordt aangevraagd of wordt uitgesproken.
 • Indien zich een van de situaties als genoemd in artikel 8.2 of een gelijkwaardige situatie zich voordoet, is ROBIEZS of de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • ROBIEZS heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat ROBIEZS een aanvang had moeten maken of heeft gemaakt met haar diensten cf. de overeenkomst.
 • ROBIEZS heeft recht op betaling van alle gemaakte kosten en werkzaamheden tot het moment dat overmacht intrad.

 

Artikel 9: rechten en geschillen

 • ROBIEZS zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van het op dat moment geldend Nederlands Recht.
 • Geschillen zullen worden beslecht door een daar toe bevoegde rechter in het arrondissement waar ROBIEZS is gevestigd.

 

Artikel 10: Inschrijving en annulering opleidingsactiviteiten

 • Inschrijving voor een opleidingsactiviteit vindt plaats door het insturen van een inschrijfformulier/aanmeldingsformulier op de website van ROBIEZS (www.EventRiskManagement.nl), dan wel door het schriftelijk opgeven van een of meerdere aanmeldingen via email of per brief. Een inschrijving is pas definitief als deze schriftelijk is bevestigd door ROBIEZS. Schriftelijke bevestigingen (dan wel digitaal) worden verstuurd naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanmelding heeft ingestuurd (de aanmelder).
 • Niet-deelnemen aan een opleidingsactiviteit op de datum waarop men is ingeroosterd, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). En zal er geen restitutie van het lesgeld zijn.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 • Deelname aan een opleidingsactiviteit van ROBIEZS kan tot twee maanden voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang wordt 25% van de deelnamekosten bij de aanmelder in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor aanvang wordt 50% van de deelnamekosten bij de aanmelder in rekening gebracht. Bij annulering twee weken voor aanvang wordt 100% van de deelnamekosten bij de aanmelder in rekening gebracht. Met inachtneming van artikel 11.2, mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.
 • ROBIEZS behoudt zich het recht voor om opleidingsactiviteiten naar een andere datum te verplaatsen of te annuleren zonder opgaaf van reden. Indien een opleidingsactiviteit wordt verplaatst of geannuleerd, worden de aanmelders binnen zeven werkdagen geïnformeerd. Eventueel reeds betaalde opleidingskosten worden op verzoek van de aanmelder teruggestort.

 

Artikel 11: Plaatsing/toelating opleidingsactiviteiten

 • De door ROBIEZS aangeboden opleidingsactiviteiten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, geldt de volgorde van aanmelding voor het bepalen welke deelnemers aan de opleidingsactiviteit kunnen deelnemen.
 • ROBIEZS bepaalt per opleidingsactiviteit het minimaal benodigde en het maximale aantal deelnemers.
 • Toelating tot een opleidingsactiviteit kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van het ROBIEZS, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst. Verder kan er een minimale vooropleiding worden vereist, die op verzoek van het ROBIEZS moet worden aangetoond.